Hướng Nguyễn-Văn

CURRICULUM VITAE

Name:                          Hướng Nguyễn-Văn

Professional Preparation

 1. Hanoi University of Science               Geology                 B.S.     2005
 2. Hanoi University of Science               Geology                M.S.    2008
 3. Institute of Geological Sciences       Tectonics             Ph.D.   2012

Appointments

 • 2006 – 2014: Researcher, Institute of Geological Sciences, Vietnam Academy of Science and Technology
 • 2014- Lecturer, Faculty of Geology, Hanoi University of Science,

Recent Publications

 1. Schimmelmann, A., Hướng Nguyễn-Văn, Dương Nguyễn-Thùy, Jan P. Schimmelmann, Antti E.K. Ojala, Nguyệt Nguyễn-Ánh, Quốc Trọng Đỗ, Dương Thùy Nguyễn, Phương Hòa Tạ, Vũ Huỳnh-Kim, Nhi Quỳnh Phạm-Nữ, Bernd Zolitschka, Ingmar Unkel (in press) Maar sediment in central Vietnam Highland near Pleiku: An archive of regional monsoon intensity? Maar2018, 7th International Maar Conference, 21-25 May, Olot, Spain, 2018. http://maar2018.com/ [Abstract PDF]
 2. Schimmelmann, J.P., H. Nguyễn-Văn, D. Nguyễn-Thùy, A. Schimmelmann, A.E.K. Ojala, B. Zolitschka, N. Nguyễn-Ánh (in review) Monsoon-related rainfall recorded by mineral-rich flood layers in Vietnamese maar sediment. European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2018, 8-13 April 2018, Vienna, Austria.
 3. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thùy Dương, Arndt Schimmelmann & Nguyễn Văn Hướng, 2018. Human exposure to radon radiation geohazard in Rong Cave, Dong Van Karst Plateau Geopark, Vietnam. Vietnam Journal of Earth Scicences, Vol 40. No. 2, p117-126, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/40/2/11092
 4. Schimmelmann, A., Dương Nguyễn-Thuỳ, Hướng Nguyễn-Văn, Nguyệt Thị Ánh Nguyễn, Minh Ngọc Schimmelmann (2017) Thoron (220Rn) exhalation into room air of earthen dwellings in northern Vietnam: Recognition of health geohazard and strategy for remediation. 14th International Conference on Gas Geochemistry 2017, ICGG-14, 24-28 Sep., Wrocław and Świeradów, Poland, Book of Abstracts 139-141 [PDF].
 5. Duong Nguyen-Thuy, Huong Nguyen-Van, Nguyet Thi-Anh-Nguyen, A.Schimmelmann, M.N. Schimmelmann, 2017. Recognition of health geohazard of thoron (Rn-220) exhalation into room air of earthen dwellings in northern Vietnam. 4th International Conference on Radioecology & Environmental Radioactivity, 3-8 September 2017, Berlin, Abstracts Book, ISBN 978-2-9545237-7-4  [PDF] [Poster JPEG]
 6. Nguyễn-Thuỳ, Dương, A. Schimmelmann, Hướng Nguyễn-Văn, Agnieszka Drobniak, Jay T. Lennon, Phương Hòa Tạ, Nguyệt Thị Ánh Nguyễn, 2017. Subterranean microbial oxidation of atmospheric methane in cavernous tropical karst. Chemical Geology, Volume 466, 5 September 2017, Pages 229-238 [https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2017.06.014] . [Graphical abstract JPEG]
 7. Nguyễn-Văn, Hướng, Dương Nguyễn-Thùy, Jan P. Schimmelmann, Bernd Zolitschka, Thân Tạ-Văn, Nguyệt Nguyễn-Ánh, Phương Tạ Hòa, Dương Nguyễn-Thùy, Thắng Lê-Quyết, Quỳnh Nhi Phạm-Nữ, Vũ Huỳnh-Kim and Arndt Schimmelmann (2017) Exploring the paleoenvironmental potential of laminated maar sediment in central Vietnam: An archive of regional paleo-flooding? PAGES Zaragoza 2017 5th Open Science Meeting ”Global challenges for our common future – a paleoscience perspective”, 9-13 May, 2017, Zaragoza, Spain (http://www.pages-osm.org), Session #16: Multidisciplinary reconstruction of paleofloods. [Poster JPEG]
 8. Phan Trong Trinh, Hoang Quang Vinh, Nguyen Van Huong & Ngo Van Liem (2013) Active fault segmentation and seismic hazard in Hoa-Binh reservoir, Vietnam. Open Geosciences 5 (2), 223-235. (a continuation of Central European Journal of Geosciences) http://dx.doi.org/10.2478/s13533-012-0128-5 [First page JPEG]
 9. Phan Trong Trinh, Ngo Van Liem, Nguyen Van Huong, Hoang Quang Vinh, Bui Van Thom, Bui Thi Thao, Mai Thanh Tan & Nguyen Hoang (2012). Late Quaternary tectonics and seismotectonics along the Red River fault zone, North Vietnam. Earth-Science Reviews 114 (3-4), 224-235. http://dx.doi.org/10.1016/j.earscirev.2012.06.008 [Full PDF]
 10. Phan Trong Trinh, Mai Thanh Tan, Ngô Văn Liêm, Hoàng Quang Vinh, Nguyễn Văn Hướng, Đinh Văn Thế, Closson Damien & Andre Ozer (2007). Apport de la télédétection à l’étude des faillies actives et des risques simiques au nord du Viêt-Nam. Télédétection 7 (1-4), 465-481. ISSN: 1028-7736 (http://teledetection.net/).
 11. Nguyen Van Huong, Nguyen Thuy Duong, Nguyen Thi Anh Nguyet, Pham Nu Quynh Nhi, Dang Thi Phuong Thao, Tran Van Phong, Nguyen Ngoc Anh, 2016. Cenozoic tectonics in Dong Van karst plateau recorded in karst cave system – Kiến tạo Kainozoi khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn qua phân tích hệ thống các hang động karst. VNU Journal of Science – Earth and Environmental Sciences Vol. 32, No. 2S, 2016 [Full PDF].
 12. Nguyễn Văn Hướng, Phan Trọng Trịnh, Hoàng Ngọc Đang (2011). Present-day stress state in Cuu Long basin – Trạng thái ứng suất kiến tạo hiện đại khu vực bể Cửu Long. Vietnam Journal of Earth Sciences. T33, Vol 3DB, p457-464, Hanoi. In Vietnamese. [Full PDF]
 13. Nguyễn Văn Hướng, Phan Trọng Trịnh, Cù Minh Hoàng, 2013. Biến đổi ứng suất thẳng đứng Miền võng Hà Nội – Variation of vertical stress in the Hanoi trough. Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội nghị Địa chất Biển Toàn quốc lần thứ II tháng 10 – Proceeding of the Second National Scientific Conference on Marine Geology, pp. 165 – 173, 2013, Ha Noi [Full PDF in Vietnamese] [Full PDF in English]
 14. Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Quang Vinh, Nguyễn Văn Hướng (2016), Tectono-structural system and geodynamic features of the Northwest Vietnam in the Late Cenozoic period – Hệ thống kiến trúc kiến tạo và đặc điểm địa động lực khu vực Tây Bắc trong giai đoạn Kainozoi muộn. Vietnam Journal of Earth Sciences, 38 (1) 38-45.  In Vietnamese. [Full PDF]
 15. Nguyễn-Thùy D, Nguyễn-Văn H, Schimmelmann A, Nguyễn-Ánh N, Đặng PT, 2016. Radon concentrations in karst caves in Dong Van karst plateau – Đặc điểm nồng độ radon trong môi trường hang động karst khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn. VNU Journal of Science – Earth and Environmental Sciences Vol. 32, No. 2S, 2016 [Full PDF].
 16. Đặng PT, Nguyễn-Thùy D, Nguyễn-Ánh N, Nguyễn-Văn H, Schimmelmann A, 2016. Preliminary investigation into radiological environment in Dong Van district, Ha Giang province – Hiện trạng môi trường phóng xạ khu vực huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. VNU Journal of Science – Earth and Environmental Sciences Vol. 32, No. 2S, 2016 [Full PDF].
 17. Nguyễn-Ánh N, Nguyễn-Thùy D, Schimmelmann A, Nguyễn-Văn H, Tạ HP, Đặng PT, Ma NG, 2016. Radon concentration in Rong cave  in Dong Van Karst Plateau Geopark. Full paper in Proceeding of International Symposium Hanoi Geoengineering 2016 [Full PDF] [Poster PDF].
 18. Phan Trong Trinh, Ngo Van Liem, Tran Dinh To, Nguyen Van Huong, Vy Quoc Hai, Bui Van Thom, Tran Van Phong, Hoang Quang Vinh, Nguyen Quang Xuyen, Nguyen Viet Thuan, Nguyen Dang Tuc, Dinh Van Thuan, Nguyen Trong Tan, Bui Thi Thao, Nguyen Viet Tien, Le Minh Tung, Tran Quoc Hung (2015) Present day deformation in the east Vietnam sea and surrounding regions. Journal of Marine Science and Technology 15 (2), 105-118. http://dx.doi.org/10.15625/1859-3097/15/2/6499. [Full PDF]
 19. Phan Trọng Trịnh, Ngô Văn Liêm, Vy Quốc Hải, Trần Văn Phong, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Viết Thuận, Nguyễn Quang Xuyên, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Đăng Túc, Hoàng Quang Vinh, Nguyễn Huy Thịnh, Bùi Thị Thảo, Trần Quốc Hùng (2015). Present day tectonic gradient in Ninh Thuan and surounding region – Gradient kiến tạo hiện đại khu vực Ninh Thuận và lân cận. Journal of Marine Science and Technology 15 (3), 209-224. http://dx.doi.org/10.15625/1859-3097/15/3/7216. [Full PDF]
 20. Phan Trọng Trịnh, Ngô Văn Liêm, Nguyễn Văn Hướng, Trần Văn Phong, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Viết Thuận, Nguyễn Đăng Túc, Hoàng Quang Vinh, Nguyễn Quang Xuyên, Nguyễn Huy Thịnh, Bùi Thị Thảo, Trần Quốc Hùng (2015). Crustal deformation of Central Highland Vietnam from GPS measurement of period 2012-2013 – Kết quả đo GPS thời kỳ 2012-2013 và biến dạng kiến tạo hiện đại khu vực Tây nguyên và lân cận. VNU Journal of Sciences, Vol 31, Iss 3. page. 1-13, 2015. In Vietnamese. http://js.vnu.edu.vn/index.php/EES/article/view/278 [Full PDF]
 21. Ngô Văn Liêm, Phan Trọng Trịnh, Hoàng Quang Vinh, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Công Quân, Trần Văn Phong, Nguyễn Phúc Đạt, (2016) Analyze the correlation between the geomorphic indices and recent tectonic active of the Lo River fault zone in southwest of Tam Dao range. Vietnam Journal of Earth Sciences, 38 (1) 1-13. In Vietnamese http://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/8602  [Full PDF]

Other Publications

 1. Phan Trọng Trịnh, Nguyễn Văn Hướng, Ngô Văn Liêm, Trần Đình Tô, Vy Quốc Hải, Hoàng Quang Vinh, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Quang Xuyên, Nguyễn Viết Thuận & Bùi Thị Thảo (2011) Kiến tạo hiện đại và các tai biến địa chất liên quan ở vùng biển Việt Nam và lân cận – Neotectonics and geological hazards in Vietnam Sea and surroundings . Vietnam Journal of Earth Sciences. T33, Vol 3ĐB, p443-456, Hà Nội. [Full PDF]
 2. Ngô Văn Liêm, Phan Trọng Trịnh, Hoàng Quang Vinh & Nguyễn Văn Hướng (2011). Tốc độ chuyển dịch kiến tạo giai đoạn Pleistocen giữa – muộn dọc đới đứt gãy Sông Hồng khu vực Lào Cai – Việt Trì – Slip rates during the Middle-Late Pleistocene period along Red River Fault Zone in Lao Cai – Viet Tri section. Vietnam Journal of Earth Sciences. T33, Vol 3ĐB, p465-473, Hà Nội [Full PDF]
 3. Phan Trọng Trịnh, Ngô Văn Liêm, Trần Đình Tô, Vy Quốc Hải, Nguyễn Văn Hướng, Hoàng Quang Vinh, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Quang Xuyên, Nguyễn Viết Thuận, Bùi Thị Thảo, Lê Huy Minh, John Beavan, 2011. Tốc độ chuyển động kiến tạo hện đại trên Biển Đông và khu vực lân cận theo chu kỳ đo GPS 2007 – 2009 -Velocity of actual tectonic movement in East Vietnam Sea and surrounding from GPS measurement 2007 – 2009. Journal of Marine Science and Technology, Vol 11, No 1 (2011), p13-30. DOI: 10.15625/1859-3097/11/1/363
 4. Phan Trọng Trịnh, Ngô Văn Liêm, Trần Đình Tô, Vy Quốc Hải, John Beavan, Nguyễn Văn Hướng, Hoàng Quang Vinh, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Quang Xuyên, Nguyễn Đăng Túc, Đinh Văn Thuận, Nguyễn Trọng Tấn, Nguyễn Viết Thuận, Lê Huy Minh, Bùi Thị Thảo, Nguyễn Huy Thịnh, Đinh Văn Thế, Lê Minh Tùng, Trần Quốc Hùng & Nguyễn Việt Tiến (2010) Chuyển động kiến tạo hiện đại trên Biển Đông và các vùng lân cận – Present tectonic movement on the East Sea and adjacent areas.  Journal of Geology. Series A, V 320, T9-10, Hà Nội http://idm.gov.vn/nguon_luc/Xuat_ban/2010/a320/a85.htm
 5. Nguyễn Đăng Túc & Nguyễn Văn Hướng (2010 ) Kết quả nghiên cứu xói lở bờ sông Hồng khu vực thành phố Lào Cai – Study results on the Red River bank erosion in the area of Lao Cai city. Vietnam Journal of Earth Sciences. T32, Vol. 4, p357-364, Hà Nội http://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1040 [Full PDF]
 6. Nguyễn Đăng Túc & Nguyễn Văn Hướng (2010) Đặc điểm Tân kiến tạo và địa động lực hiện đại thành phố Lào Cai – Neotectonics and present-day geodynamics in the area of Lao Cai city. Vietnam Journal of Earth Sciences. T32, Vol. 2, p114-121, Hà Nội. http://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1009 [Full PDF]
 7. Tạ Trọng Thắng, Nguyễn Văn Hướng, Chu Văn Ngợi & Vũ Văn Tích (2008) Các đới xiết trượt (shear zone) phát hiện được dọc quốc lộ 6 đoạn Hoà Bình – Sơn La và mối liên quan với tai biến trượt đá. Vietnam Journal of Earth Sciences, T30, Vol. 3, p 243-250, 2008, Hà Nội [Full PDF]
 8. Hoàng Quang Vinh, Phan Trọng Trịnh, Nguyễn Văn Hướng & Ngô Văn Liêm (2008)  Assessment of seismic hazard in the Hòa Bình hydropower dam. Journal of Geology. Series B , No 34, p15-23, Hà Nội [Full TEXT]
 9. Phan Trọng Trịnh, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Hồng Phương, Hoàng Quang Vinh, Ngô Văn Liêm, Nguyễn Văn Hướng, Mai Thành Tân & Nguyễn Đăng Túc (2008) Vai trò của hoạt động kiến tạo trẻ và kiến tạo hiện đại tới tai biến địa chất miền Trung và vùng biển lân cận. Vietnam Journal of Earth Sciences. T30, Vol. 4,PC, tr396-407, Hà Nội
 10. Phan Trọng Trịnh, Ngô Văn Liêm, Nguyễn Tuấn Anh, Vy Quốc Hải, Trần Đình Tô, Nguyễn Văn Hướng, Hoàng Quang Vinh, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Đăng Túc, Nguyễn Quang Xuyên, Nguyễn Huy Thịnh, Trần Quốc Hùng, Lê Minh Tùng, Bùi Thị Thảo, Nguyễn Việt Tiến & Đinh Văn Thế (2008)  Kết quả nghiên cứu ban đầu về tốc độ chuyển dịch kiến tạo hiện đại trên Biển Đông – First research results on the present-day tectonic displacement rate in the East Sea. Journal of Geology. Series A số 310, T1-2, trang 1-9, Hà Nội [Full TEXT]

­Monograph

Phan Trọng Trịnh, Nguyễn Văn Hướng, Ngô Văn Liêm, Vy Quốc Hải, Bùi Văn Thơm, Nguyễn Đăng Túc, Nguyễn Biểu (2016) Assessments of tectonic strain rate and seismogenic faults for constructing of key facilities in coastal zone –  Nghiên cứu biến dạng kiến tạo và đứt gãy sinh chấn khu vực xây dựng các công trình lớn ven biển. Vietnam Academy of Science and Technology –  NXB Science and Technology Publisher, 396 pgs (Chuyên khảo) [COVER IMAGE]

Funded Research

 • 2011: Present-day stress state in Cuu Long basin – Nghiên cứu trường ứng suất kiến tạo hiện đại khu vực bể Cửu Long (Funded by IGS-VAST) [Presentation PDF] [Article PDF]
 • 2012: Variation of vertical stress in the Hanoi trough – Nghiên cứu sự biến đổi ứng suất thẳng đứng miền võng Hà Nội và phần bắc bể Sông Hồng (Funded by IGS-VAST) [Presentation PDF] [Full article in Vietnamese] [Full article in English]
 • 2013: Transformation of absolute velocities of Vietnam crustal motion into an International Terrestrial Reference Frame (ITRF2005) for geodynamic researches – Nghiên cứu chuyển đổi vận tốc chuyển dịch vỏ Trái đất lãnh thổ Việt Nam theo số liệu GPS về khung tọa độ Trái đất Quốc tế phục vụ nghiên cứu địa động lực (Funded by IGS-VAST) [Presentation PDF]
 • 2014: Active faults and Coulomb stress change in Song Tranh 2 hydro-power damp – Nghiên cứu đứt gãy hoạt động và biến đổi ứng suất khu vực đập Sông Tranh 2 (Funded by Vietnam Academy of Science) [Presentation PDF]
 • 2016: Cenozoic tectonics in Dong Van karst plateau recorded in karst cave system (Funded by HUS-VNU) [Article PDF]

Synergistic Activities

Collaborators & Other Affiliations

(i) Collaborators

 • Phan Trong Trinh, IGS-VAST
 • Ngo Van Liem, IGS-VAST
 • Tran Dinh To, IGS-VAST
 • Bui Van Thom, IGS-VAST
 • Nguyen Dang Tuc, IGS-VAST
 • Nguyen Thuy Duong, VNU University of Science (VNU)
 • Vu Van Tich, Vietnam National University (VNU)

 (ii) Graduate and Postdoctoral Advisors

(iii) Thesis Advisor and Postgraduate

Geosciences are improving the lives of people in Vietnam