GMT Course

Several high-quality figures for our publications were drafted by using the program Generic Mapping Tools (GMT 5). We are willing to share our experience with VNU students as well as Vietnamese early career researchers. Examples have been prepared to run a *.bat file on Windows.

First try to install GMT 5 on Windows, GSwiew and Ghostscript (both need to view output from Postscript files). Then download an example in the form of a *.zip file from the EOS website and decompress it (yielding full scripts and data files in a folder). First try to double-click or press enter on the *.bat file in your unzipped folder and view the output of the Postscript file. Later edit the *bat file in Notepad by adding the “#” character to the second row, then enjoy GMT.

Trước hết hãy cài đặt GMT 5 trên hệ điều hành Windows, GSwiew và Ghostscript (cả hai phần mềm sau cần để hiển thị file đầu ra của GMT là file Postscript *.ps). Sau đó tải một trong các ví dụ sau đây bằng cách click vào một trong các hình phía dưới. Bạn thu được một file nén *.zip và giải nén bạn sẽ có một thư mục có đủ file lệnh và file dữ liệu. Chạy GMT bằng cách click đúp hoặc nhấn Enter vào file *.bat trong folder vừa giải nén và hiển thị file đầu ra Postscript *.ps sau khi chương trình chạy xong (cỡ vài giây đến 1-2 phút). Sau đó bạn thử sửa hình bằng cách sửa file *bat với Notepad nhờ thêm dấu “#” vào đầu dòng lệnh bất kỳ từ dòng thứ 2 trở đi và so sánh sự khác biệt với hình ví dụ mẫu. Hãy tận hưởng GMT!

Bạn có thể tra và sửa cấu trúc của mỗi lệnh bằng cách gõ lệnh vào Google sẽ dẫn bạn đến trang giải thích lệnh của GMT, ví dụ các lệnh thông dụng pscoast, psbasemappsxy, pstextgrdimage, grdgradient, psvelo, psscale,  …

Figure 1. Faults, cave locations, rivers of Đồng Văn Karst Plateau Geopark on DEM – Click image for codes.

Figure 2. Topographic profiles accross Đồng Văn Karst Plateau Geopark from DEM – Click image for codes.

Figure 3. Geological map the Đồ Sơn Peninsula  – Click image for codes.

Figure 4. Simplified geological map of the southern part of NE Vietnam: : O-S: Ordovician to Silurian; D1-2: Early and Middle Devonian; D3-P: Late Devonian to Permian; T2-3: Early and Middle Triassic; J1-2: Early and Middle Jurassic; CZ: Cenozoic (Hạ Long- Cát Bà) – Click image for codes.

Figure 5. GPS Geodetic network in South and Central Highland of Vietnam and velocity field with eclipse errors – Click image for codes.

Figure 6. Plot GPS baseline series – Click image for codes.

Figure 7. Contouring and earthquake focal mechanisms – Click image for codes.

Figure 8. Southeast Asia tectonics and earthquakes- Click image for codes.

Figure 9. Structural map of Cửu Long basin and earthquake focal mechanisms- Click image for codes.

Figure 10. Structural map of Hanoi basin (Hanoi trough)- Click image for codes.

Subject to updating

Locations of 11 studied caves in Hà Giang province and on Cát Bà Island in northern Vietnam
Distribution of methane concentrations in the air of Nà Luông, Rồng, and Pải Lủng caves in May, November and December 2015

Biển Hồ – hồ T’Nưng, bathymetric map and sampled and trap set locations on March 2016 (Pleiku, Gia Lai).

See our publications or Presentation/Article below for more GMT figures

  • 2018: Evaluation of geological heritage of geosites for a potential Geopark in Binh Thuan – Ninh Thuan coastal zone, Vietnam. Geoheritage, Vol. 11, 3, pp 689–702, https://doi.org/10.1007/s12371-018-0324-x.
  • 2017: U-Pb detrital zircon geochronology of sedimentary rocks in NE Vietnam: Implication for Early and Middle Devonian Palaeogeography [http://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/10727]
  • 2017: Subterranean microbial oxidation of atmospheric methane in cavernous tropical karst. Chemical Geology [https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2017.06.014]
  • 2016: Cenozoic tectonics in Dong Van karst plateau recorded in karst cave system [Article PDF]
  • 2014: Active faults and Coulomb stress change in Song Tranh 2 hydro-power damp – Nghiên cứu đứt gãy hoạt động và biến đổi ứng suất khu vực đập Sông Tranh 2 [Presentation PDF]
  • 2013: Transformation of absolute velocities of Vietnam crustal motion into an International Terrestrial Reference Frame (ITRF2005) for geodynamic researches – Nghiên cứu chuyển đổi vận tốc chuyển dịch vỏ Trái đất lãnh thổ Việt Nam theo số liệu GPS về khung tọa độ Trái đất Quốc tế phục vụ nghiên cứu địa động lực [Presentation PDF]
  • 2012: Variation of vertical stress in the Hanoi trough – Nghiên cứu sự biến đổi ứng suất thẳng đứng miền võng Hà Nội và phần bắc bể Sông Hồng [Presentation PDF] [Full article in Vietnamese] [Full article in English]
  • 2011: Present-day stress state in Cuu Long basin – Nghiên cứu trường ứng suất kiến tạo hiện đại khu vực bể Cửu Long [Presentation PDF] [Article PDF]

Geosciences are improving the lives of people in Vietnam