Thái Nguyễn-Đình

Full name:                Nguyễn-Đình Thái
Professional Preparation
 1. VNU University of Science               Environmental  Science           B.S.     2003
 2. VNU University of Science               Environmental Management     M.S.    2005
 3. VNU University of Science              Natural Resource Management  Ph.D.   2015

Appointments

 • 2003 – 2006: Research Assistant, VNU University of Science,  Hanoi, Vietnam
 • 2006 – 2007: Researcher, Vietnam Environmental Protection Agency, MONRE, Vietnam
 • 2008 – 2015: Researcher, Sea and Island Research Centre, Vietnam National University, Hanoi
 • 2016 – present: Lecturer, Faculty of Geology, VNU University of Science

Recent Publications

 1. Nguyễn-Đình, T., Nguyễn-Thùy, D., Nguyễn-Văn, H., Ojala, A.E.K., Đỗ-Trọng, Q., Phan-Thanh, T., Nguyễn Thị, H., Nguyễn, T.A.N., Đinh, X.T., Nguyễn, T.H.T., Sauer, P.E., Schimmelmann, A., Unkel, I., 2022. High-resolution, 1250-year long drought record from Ea Tyn Lake, Central Highlands of Vietnam. The Holocene. https://doi.org/10.1177/09596836221106967.
 2. Nguyễn-Văn, H., Schimmelmann, J.P., Nguyễn-Thùy D., Ojala, A.E.K, Unkel, I., Nguyễn-Đình, T., Fukumoto, Y., Doiron, K.E, Sauer, P.E., Drobniak, A., Nguyễn-Thùy, D, Nguyễn, T.A.N, Đỗ-Trọng, Q., Nguyễn-Thị, H., Nguyễn-Ánh, D., Nguyễn-Văn, T., and Schimmelmann, A., 2022. Environmental history recorded over the last 70 years in Biển Hồ Maar sediment, Central Highlands of Vietnam. Quaternary International, 621-84-100. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.05.013.
 3. Nguyễn-Văn H., Nguyễn-Thuỳ, D., Nguyễn, N.T.A., Streil, T., Schimmelmann, J., , Doiron, K., Nguyễn-Đình, T., Nguyễn-Thị H, Schimmelmann, A., 2020. Excessive radon-based radiation in indoor air caused by soil building materials in traditional homes on Đồng Văn karst plateau, northern Vietnam. Chemosphere, Vol. 257, Oct. 2020, 127119.  https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127119.
 4. [DATA] Nguyễn-Văn, H., Schimmelmann, J.P., Nguyễn-Thùy, D., Ojala, A., Unkel, I., Nguyễn-Đình, T., Fukumoto, Y., Doiron, K.E., Sauer, P.E., Drobniak, A., Nguyễn-Thùy, D., Nguyễn, N.T.A., Đỗ-Trọng, Q., Nguyễn-Thị, H., Nguyễn-Ánh, D., Nguyễn-Văn, T., Schimmelmann, A., 2020. Sedimentological and geochemical properties of the uppermost sediment record of Biển Hồ maar lake, Central Highlands of Vietnam. PANGAEA,  https://doi.org/10.1594/PANGAEA.917917.
 5. Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Đình Thái, Nguyễn Thùy Dương và Nhóm Nghiên cứu Biển Hồ, 2019. Khôi khục cổ môi trường và cổ khí hậu khu vực Tây Nguyên dựa trên trầm tích hồ núi lửa Biển Hồ, Gia Lai. Kỷ yếu hội thảo CAREES 2019: Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Trái đất và Môi trường, 28/11/2019, Publishing House for Science and Technology, ISBN: 978-604-913-958-1. http://dx.doi.org/10.15625/vap.2019.00088. [PDF]
 6. Nguyễn Đình Thái, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Ánh Dương, 2019. Đặc điểm khoáng vật học lõi trầm tích BHM8-2C1-D1 chỉ thị thay đổi môi trường Biển Hồ trong 70 năm qua. Kỷ yếu hội thảo CAREES 2019: Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Trái đất và Môi trường, 28/11/2019, Publishing House for Science and Technology, ISBN: 978-604-913-958-1. http://dx.doi.org/10.15625/vap.2019.00089. [PDF]
 7. Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Văn Hướng, Jan Schimmelmann, Nguyễn Đình Thái, Minh Ngoc Schimmelmann, Arndt Schimmelmann, 2019. Ảnh hưởng của sự lưu thông không khí và nhiệt độ đến nồng độ khí radon trong nhà trình tường khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn. Kỷ yếu hội thảo CAREES 2019: Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Trái đất và Môi trường, 28/11/2019, Publishing House for Science and Technology, ISBN: 978-604-913-958-1.  http://dx.doi.org/10.15625/vap.2019.000166. [PDF]
 8. Nguyễn-Văn, H., Schimmelmann, A., Nguyễn-Thùy, D., Unkel, I., Schimmelmann, J.P., Nguyễn-Đình, T., Doiron, K.E., Ojala, A.E.K., Sauer, P.E, Drobniak, A., Nguyễn-Thùy, D., Nguyễn, N.T.A, Đỗ-Trọng, Q., Nguyễn-Thị, H., Nguyễn-Trọng, H., Nguyễn-Hồng, N., Vũ -Ngọc, A., Brassell, S.C., Schimmelmann, M.N., 2019. Biển Hồ maar sediment as a time capsule of past environmental and climate conditions in Vietnam’s Central Highlands back to the last glacial maximum. Asia Oceania Geosciences Society (AOGS) 16th Annual Meeting, 28 Jul to 2 Aug, 2019, Singapore.Session IG18 – Tropical Hydroclimate Changes Since the Late Pleistocene [Abstract] [Poster].
 9. Schimmelmann, A., Nguyễn-Văn, H, Nguyễn-Thùy, D., Unkel, I., Schimmelmann, J.P., Doiron, K., Ojala, A.E.K., Sauer, P., Drobniak, A., Nguyễn-Đình, T., Nguyễn-Thùy, D., Nguyễn, T.A.N., Đỗ-Trọng, Q., Nguyễn-Thị, H., Vũ, H., and Schimmelmann, M.N, 2019. Laminated sediment archives from Biển Hồ maar lake in the Central Highlands, Vietnam, as a recorder of Holocene hydroclimatic variability. 2019 Pacific Climate (PACLIM) Workshop, 17-20 February 2019, Asilomar Conference Grounds, Pacific Grove, California, U.S.A. Book of Abstracts p. 47-48. [Abstract Volume PDF] [Poster PNG] [Poster PDF].
 10. Doiron, K.E., Nguyễn-Văn, H., Nguyễn-Thuỳ, D., Schimmelmann, A., Ojala, A., Sauer, P.E., Fukumoto, Y., Unkel, I.B., Nguyễn-Đình, T., Schimmelmann, J.P., Brassell, S.C., 2019. Multi-proxy Assessment of Changes in Climate and Hydrodynamics across the Pleistocene-Holocene Boundary Recorded by Biogeochemical Signatures in Lacustrine Sediments from the Central Highlands of Vietnam, AGU Fall Meeting 2019, San Francisco, CA, USA, Thursday, 12 December 2019.
 11. Tue NT, Quy TD, Nhuan MT, Dung LV, Thai ND (2017). Tracing carbon transfer and assimilation by invertebrates and fish across a tropical mangrove ecosystem using stable isotopes. Marine Ecology, 2017; 38:e12460. https://doi.org/10.1111/maec.12460
 12. Tue NT, Nguyen PT, Dang MQ, Dung LV, Quy TD, Nhuan MT, Thai ND  (2018). Sedimentary composition and organic carbon sources in mangrove forests along the coast of northeast Vietnam. Regional Stud Marine Sci. 2018;17:87–94 Regional Studies in Marine Science, Volume 17, January 2018, Pages 87-94 https://doi.org/10.1016/j.rsma.2017.12.001
 13. Duong Thi Thanh Xuyen, Nguyen Van Tuan, Tran Nghi, Nguyen Dinh Thai, Nguyen Thi Tuyen. Formation process of coastal ecoregions in relation to quaternary geological activities in Binh Thuan province. Journal of Marine Science and Technology; Vol. 17, No. 3; 2017: 333-341. https://doi.org/10.15625/1859-3097/17/3/10586
 14. Duong Thi Thanh Xuyen, Tran Nghi, Nguyen Dinh Thai, Do Thi Ngoc Thuy, Nguyen Van Tuan (2017). Basic scientific planning for sustainable development in Binh Thuan province – Cơ sở khoa học định hướng quy hoạch tổng thể phát triển bền
  vững đới bờ biển tỉnh Bình Thuận”. Vietnam Environment Administration Magazine, No 2, pp 68-71.
 15. Pham Thao Nguyen, Nguyen Tai Tue, Tran Dang Quy, Nguyen Dinh Thai. Quantifying organic carbon storage and sources in sediments of dong rui mangrove forests, Tien Yen district, Quang Ninh province using carbon stable isotope. Vietnam Journal of Earth Sciences, Vol 38, No 4 (2016). https://doi.org/10.15625/0866-7187/38/4/8713 [Full PDF]

Funding:

VNU (2020-2021), PI: Thái Nguyễn-Đình
“Holocene paleoclimate recorded from lake sediment in the south of Central Highlands (Nghiên cứu cổ khí hậu giai đoạn Holocene khu vực Nam Tây Nguyên bằng dữ liệu trầm tích hồ)”

Geosciences are improving the lives of people in Vietnam