Quốc Đỗ-Trọng

CURRICULUM VITAE

Name:                          Quốc Đỗ-Trọng

Professional Preparation

  1. Hanoi University of Science               Geology                 B.S.     2011
  2. Hanoi University of Science               Geology                M.S.    2014

Appointments

  • 2012- recent: Researcher and assistant lecturer, Faculty of Geology, VNU University of Science,

Recent Publications

  1. Nguyễn-Đình, T., Nguyễn-Thùy, D., Nguyễn-Văn, H., Ojala, A.E.K., Đỗ-Trọng, Q., Phan-Thanh, T., Nguyễn Thị, H., Nguyễn, T.A.N., Đinh, X.T., Nguyễn, T.H.T., Sauer, P.E., Schimmelmann, A., Unkel, I., 2022. High-resolution, 1250-year long drought record from Ea Tyn Lake, Central Highlands of Vietnam. The Holocene.  https://doi.org/10.1177/09596836221106967.
  2. Nguyễn-Văn, H., Schimmelmann, J.P., Nguyễn-Thùy D., Ojala, A.E.K, Unkel, I., Nguyễn-Đình, T., Fukumoto, Y., Doiron, K.E, Sauer, P.E., Drobniak, A., Nguyễn-Thùy, D, Nguyễn, T.A.N, Đỗ-Trọng, Q., Nguyễn-Thị, H., Nguyễn-Ánh, D., Nguyễn-Văn, T., and Schimmelmann, A., 2022. Environmental history recorded over the last 70 years in Biển Hồ Maar sediment, Central Highlands of Vietnam. Quaternary International, 621, 84-100.  https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.05.013.
  3. Quoc Do Trong, Oanh Nguyen Thi, Thuy Trinh Thi, Tich Vu Van, 2016. Các sự kiện cổ thời tiết cực đoan xảy ra tại tỉnh Kon Tum trên cơ sở nghiên cứu các tích tụ trầm tích và đặc điểm vòng sinh trưởng của cây – Extreme Weather Events Reconstruction During the Past Based on the Characteristics of Sediments and Tree Rings

in Kon Tum Province. VNU Journal of Science – Earth and Environmental Sciences Vol. 32, No. 2S, 2016, [https://js.vnu.edu.vn/EES/article/view/3037] [PDF]

Geosciences are improving the lives of people in Vietnam